Strategie & Rapportage

Sociale Waarde

Wat is Sociale Waarde? 

In het licht van een veranderend ondernemingsklimaat en toegenomen regelgeving moeten organisaties inzicht hebben in de gevolgen van hun strategische beslissingen. Dit is van het grootste belang om de gunstige impact van hun activiteiten aan te tonen, investeringsopties te evalueren en partnerschappen te ontwikkelen. 

Om dit te kunnen doen moeten zij een duidelijk inzicht hebben in hun directe financiële effecten, maar ook in de bredere economische, sociale en milieueffecten van hun activiteiten.  

Longevity Partners meet, beheert en kent een financiële waarde toe aan deze drie kerngebieden, zodat klanten een holistisch overzicht krijgen van hoe hun bedrijfsbeslissingen een breder effect hebben op stakeholders en de wereldwijde samenleving. 

Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw hebben bedrijven hun activiteiten gemonitord, hun beslissingen genomen en deze alleen gepubliceerd aan bestuur en investeerders op basis van financiële kengetallen. Hoewel de kennis van bedrijven over hun afhankelijkheid van en impact op hun mondiale omgeving is toegenomen, zijn er maar weinig bedrijven die in hun besluitvormingsproces en rapportage naast financiële ook niet-financiële aspecten integreren. 

 

Sociale Waarde Definiëren 

  • Het Urban Land Institute (ULI) definieert Sociale Waarde in de gebouwde omgeving als “sociaal verantwoordelijke en duurzame investeringen die netto positieve resultaten hebben voor mensen en de planeet”. 
  • Sociale Impact wordt gemeten binnen grotere Sociale Waarde strategieën als een momentopname die de voortgang van een interventie beoordeelt terwijl het gebeurt. 
    • ULI definitie: “Maatschappelijk verantwoorde en duurzame investeringen die een beoogd investeringsdoel hebben om, naast een financieel rendement, gerichte netto positieve resultaten op te leveren die de omstandigheden van onderbedeelde mensen en/of locaties positief veranderen.” 

Why address Social Value?

A Social value approach to making strategic decisions provides the holistic perspective a business needs to understand risk, identify opportunities, and optimise its contribution to society.

Social Value Strategies and Social Impact Measurement allow decisionmakers to effectively measure, understand and compare the trade-offs between different business options, such as investment, refurbishing, renovating, operating and all other business decisions. And, ultimately, allows them to make better impact-related decisions and understand how those decisions affect their stakeholders and assets.

Hoe kan het aanpakken van sociale waarde u voordeel opleveren?

Milieu-, sociale en bestuurskwesties worden steeds meer als onderling verbonden beschouwd en weerspiegelen de kwaliteit van het management en het risiconiveau van een onderneming. Volgens alarmerende statistieken bedroegen de jaarlijkse milieukosten ten gevolge van wereldwijde menselijke activiteit in 2008 US$ 6,6 biljoen (11% van het BBP), waardoor het voor beleggers steeds moeilijker wordt om de kosten van externe factoren en hun impact op de aandeelhouderswaarde te negeren. 

Zonder de milieu- en sociale gevolgen van de activiteiten van een onderneming te meten, is het zeer moeilijk om duurzame aandeelhouderswaarde te creëren. In de praktijk betekent dit dat men in staat moet zijn de voor- en nadelen van verschillende bedrijfsbeslissingen te kwantificeren, te begrijpen en te vergelijken – om ervoor te zorgen dat weloverwogen beslissingen worden genomen. 

De Social Value-benadering biedt een bedrijf tal van voordelen, omdat zij bedrijven helpt hun risico’s beter in kaart te brengen en te beheren. Het biedt ook meer inzichten dan conventionele financiële verslaglegging en identificeert nieuwe zakelijke kansen. Het meten van de sociale waarde toont bovendien aan welke waarde een bedrijf creëert voor zijn stakeholders, verbetert zijn reputatie en helpt bij het beantwoorden van de vraag of een strategie duurzame aandeelhouderswaarde zal opleveren in het veranderende ondernemingsklimaat. 

Hoe kan Longevity u helpen? 

Van pre-analyse, meting en beoordeling tot monitoring, beheer en controle, ons team van specialisten is toegewijd om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de impact van een klant met de grootst mogelijke zorg worden overwogen, het verstrekken van een echt holistische benadering van Social Impact Reporting. 

In de praktijk betekent dit:

  1. Het meten van het effect van bedrijfsactiviteiten op de sociale en economische kenmerken van een bepaald gebied, door het meten van veranderingen in prestaties en betrokkenheid van werknemers, sociaaleconomische effecten op de (lokale) werkgelegenheid, de tevredenheid van werknemers over hun gebouwomgeving, etc. 
  2. Waardering van het effect van een bedrijf op het natuurlijk kapitaal via lucht-, land- en waterverontreiniging en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  3. Waardering van de financiële bijdrage van een bedrijf aan de lokale en nationale overheid, via meting van het sociaal-economische effect op de werkgelegenheid en het belastingeffect. 
  4. Het ontwikkelen van duidelijke doelstellingen en strategieën om op verantwoorde wijze samen te werken met lokale gemeenschappen en interventies uit te voeren die op lange termijn sociale waarde creëren 

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan