Kanon Tsuda, Senior Consultant bij Longevity Partners en Nadine Gruben, Sustainability & Energy Analyst en Country Lead voor ESG-strategie in Nederland. 

Market Insight – Wat zijn de top 5 ESG-aspecten waaraan vastgoedbeleggers prioriteit geven?

ESG wordt wereldwijd steeds belangrijker in alle sectoren en regio’s om de drempel van 1,5°C van het Parijs Akkoord niet te overschrijden. Daarom is het van belang dat we ons richten op de belangrijkste onderling samenhangende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden binnen duurzaamheids-frameworks. Natuurlijk is het niet haalbaar noch effectief om al deze aspecten tegelijk aan te pakken. Het kan zelfs vooruitgang in de weg staan, omdat belangrijke aspecten over het hoofd kunnen worden gezien of onvoldoende prioriteit kunnen krijgen. Daarom is zorgvuldige prioritering een belangrijke stap bij het uitstippelen van een ESG-strategie. 

 

Peer review benchmarking 

Ons strategieteam bij Longevity Partners heeft de grote verscheidenheid aan marktanalyses geconsolideerd die zijn uitgevoerd als onderdeel van onze ‘peer review’ service om de belangrijkste ESG-aspecten te analyseren die momenteel de meeste aandacht krijgen binnen de vastgoedsector. Het peer review proces levert een benchmark output op van de wijze waarop een bedrijf zich verhoudt tot een selectie van concurrenten van vergelijkbare grootte en activiteiten, met een focus op het identificeren van ‘best practice’. Hierbij worden 17 belangrijke ESG-onderwerpen bekeken, variërend van CO2-uitstoot en biodiversiteit tot welzijn en verantwoorde toeleveringsketens, waarbij relevante activiteiten voor elk onderwerp worden gerangschikt op een schaal van 0-5. 

Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van meer dan 80 verschillende beoordelingen (d.w.z. organisaties) van de afgelopen drie jaar. Deze variëren van kleine lokale investeerders en ontwikkelaars tot grote multinationale vastgoedinvesteerders en -ontwikkelaars. 

 

De huidige ESG-prioriteiten 

Onze interne analyse heeft aangetoond dat de volgende ESG-aspecten door vastgoedondernemingen als prioriteit worden gezien: 

*Let op: deze aspecten staan in volgorde van prioriteit, waarbij nummer 1 wordt gezien als de hoogste prioriteit voor vastgoedondernemingen volgens onze ‘Strategy data review’. 

  1. Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap

Communities worden gedefinieerd als individuen of groepen die economisch, sociaal of ecologisch beïnvloed worden door de activiteiten van het bedrijf. Dit kan variëren van individuen die naast de assets van de organisatie wonen tot individuen die op afstand wonen en die nog steeds beïnvloed kunnen worden door deze assets en de activiteiten eromheen. Waar mogelijk wordt van een bedrijf verwacht dat het anticipeert op negatieve gevolgen voor communities en deze voorkomt. Het opzetten van een tijdig en effectief proces voor het identificeren en betrekken van belanghebbenden is belangrijk om het bedrijf te helpen de kwetsbaarheid van communities te begrijpen en hoe zij beïnvloed kunnen worden door de activiteiten van het bedrijf. Initiatieven zoals het opzetten van liefdadigheidsprogramma’s of het uitvoeren van een sociale impactstudie zijn goede uitgangspunten. Naarmate de nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen ESG toeneemt, wordt van bedrijven verwacht dat ze frameworks voor maatschappelijke impact integreren met monetaire betrokkenheid, transparantie in verslagen en partnerschappen, zoals die van Great Portland Estate. 

  1. Bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek verwijst naar de morele principes en waarden die het gedrag en de handelingen van individuen en organisaties in de bedrijfscontext beïnvloeden. Dit gaat over de toepassing van ethische normen op verschillende aspecten van zakelijk gedrag, waaronder besluitvorming, interacties met belanghebbenden en het nastreven van organisatorische doelen. Het niet naleven van ethische normen brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar. Het implementeren van beleid en procedures op het gebied van anticorruptie, intellectueel eigendom, naleving van milieu- en sociaaleconomische normen en politieke bijdragen biedt bescherming tegen governance risico’s van de organisatie en haar werknemers. Procedureel kunnen speciale programma’s en functies ervoor zorgen dat er consequent voldoende aandacht wordt besteed aan dit belangrijke gebied. De CBRE Groep is bijvoorbeeld uitgerust met een Ethics and Compliance Programma met een Ethics HelpLine voor anonieme meldingen, naast een Chief Compliance Office en een Global Head of Investigation om het programma te bewaken en te controleren. 

  1. Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI)

Eenvoudig gezegd is DEI essentieel voor goed bestuur en morele verantwoordelijkheid. Vooruitgang op het gebied van DEI betekent dat een bedrijf een actieve houding aanneemt om gelijke kansen te creëren, ongeacht geslacht, etniciteit, culturele achtergrond, handicap, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, enzovoort, en ongeacht de positie binnen het bedrijf. De resulterende voordelen zijn onder andere een grotere pool van talent voor het bedrijf, de mogelijkheid om de vruchten te plukken van een bredere markt, verbeterde productiviteit en een verbeterde reputatie en merknaam. 

Basisacties om de DEI-ambities te lanceren beginnen vaak met het monitoren van kwantificeerbare statistieken op werknemers- en directieniveau, zoals het percentage mannen/vrouwen, de leeftijdsverdeling en de raciale achtergrond. Aan de implementatiekant zijn deze gericht op flexibel werken of ouderschapsverlofgerelateerde maatregelen. Nieuwere maar populaire inspanningen zijn gericht op het vastleggen van focus-gebieden en routekaarten voor diversiteitsmetingen om de verantwoordelijkheid voor proactieve groei te vergroten, zoals de ambitieuze wereldwijde DEI-strategie van BlackRock. 

  1. Aanpassing aan klimaatverandering en veerkracht

Met de toenemende mate van natuurrampen en drastisch veranderde weerpatronen die alles beïnvloeden, van seizoenen tot voedsel, vormt klimaatverandering een groot gevaar voor alle structuren en hulpbronnen. Om deze uitdaging aan te gaan, moet de nadruk worden gelegd op aanpassing en het opbouwen van veerkracht, wat kan worden bereikt door duurzame locaties te kiezen en ontwikkelingspraktijken toe te passen. Onze klanten voeren vaak klimaatrisicoanalyses uit om klimaat gerelateerde problemen te identificeren en strategieën aan te bevelen om deze te beperken. Het is van cruciaal belang om de klimaatrisico’s waaraan uw bedrijfsmiddelen zijn blootgesteld grondig in kaart te brengen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om ze voor de toekomst veilig te stellen. Het ontwikkelen van een plan voor natuurlijke gevaren kan een goed beginpunt zijn. Voor de grootste reikwijdte van de impact tonen bedrijven als UBS hun klimaatengagementen aan door een intern framework voor risicomanagement van klimaatrisico’s en een ESG-dashboard te ontwikkelen en door sinds 2014 periodiek scenarioanalyses uit te voeren. 

  1. Koolstofuitstoot

De verschuiving van de vastgoedsector in de richting van net zero CO2-uitstoot is van cruciaal belang, aangezien de aanzienlijke ecologische voetafdruk van de sector een actieve deelname aan de decarbonisatie-inspanningen noodzakelijk maakt. Recente wetgeving zoals het Klimaatakkoord van Parijs, biedt het kader voor deze transformatie. Het bereiken van net zero CO2-uitstoot is belangrijk omdat het de klimaatverandering vermindert, de uitstoot van broeikasgassen vermindert en duurzame ontwikkeling garandeert. British Land heeft zich bijvoorbeeld gecommitteerd aan een Net Zero Carbon-portfolio in 2030, inclusief reductiedoelstellingen voor opgeslagen CO2 (embodied carbon) en operationele CO2, en met een transitiefonds om de implementatie te vergemakkelijken. Door hernieuwbare energie, energie-efficiënte technologieën en duurzame bouwpraktijken te omarmen, kan de sector bijdragen aan een duurzamere toekomst en tegelijkertijd voldoen aan de wettelijke vereisten en zich aanpassen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Bovendien zijn het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen en het maximaliseren van de energie-efficiëntie beide essentieel om niet alleen de impact van het bedrijf op klimaatverandering te verminderen, maar ook om op de langere termijn een goede reputatie op te bouwen en kosten te besparen. 

Hoewel deze vijf ESG-aspecten in onze marktbeoordelingen naar voren zijn gekomen als huidige aandachtspunten voor vastgoedbeleggers, zijn de ESG-prioriteiten divers en verschillen ze afhankelijk van elk uniek beleggingslandschap. Zo kan verantwoord beheer van de toeleveringsketen een groter belang hebben bij logistieke operaties en kunnen grondstof- en materiaalbeheer zwaarder wegen bij beleggingen die zich richten op nieuwbouwontwikkelingen. De duurzaamheidsmarkt en de wetgevende en maatschappelijke omgeving evolueren ook voortdurend naarmate de ESG-behoeften wereldwijd besproken en opnieuw geëvalueerd worden. Bedrijven moeten hun eigen ESG-prioriteiten definiëren en begrijpen waar er risico’s en kansen zijn, evenals de nuances in de verwachtingen van belanghebbenden. 

 

Hoe kan Longevity Partners helpen? 

De strategiedienst van Longevity Partners biedt holistische ondersteuning bij het ontwikkelen van ESG-strategieën en routekaarten op maat door middel van strenge materialiteitsbeoordelingen. We passen ons aan de specifieke behoeften aan en voeren marktanalyses, beleidsevaluaties, peer reviews en wetgevingsonderzoeken uit, evenals gesprekken met belanghebbenden om deze evaluaties te onderbouwen. 

Vraag nu informatie aan over hoe wij u kunnen ondersteunen bij het creëren van een positieve impact voor uw bedrijf, het milieu en onze samenleving. 

Kom in contact 

Vertel ons over uw project

"*" geeft vereiste velden aan